หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
Change Language Thai English
 
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  พรบ. อบต.
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติ อบต.
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 9) 14 ต.ค. 2564
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 6) 8 ต.ค. 2564
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ดู : 8) 7 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 10) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 8) 6 ต.ค. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 3) 30 ก.ย. 2564
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ (ดู : 25) 3 ก.ย. 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 15) 20 ส.ค. 2564
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (ดู : 23) 13 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 34) 1 มิ.ย. 2564
เชิญชวนฉีดวัคซีน (ดู : 43) 19 พ.ค. 2564
ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (ดู : 17) 31 มี.ค. 2564
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 15) 31 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 73) 23 มี.ค. 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 101) 9 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พ.ศ.2564 (ดู : 164) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 18) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 166) 18 พ.ย. 2563
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 140) 16 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 187) 13 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 90) 13 พ.ย. 2563
การให้บริการลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่ตำบล (ดู : 10) 20 ต.ค. 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย กิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 (ดู : 99) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 116) 10 ส.ค. 2563
เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : 94) 10 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 104) 3 ส.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 / 2563 (ดู : 136) 16 ก.ค. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 211) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 194) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2563 (ดู : 24) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูการ้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (ดู : 22) 15 มิ.ย. 2563
การเตรียมตัวเพื่อป้องกันสาธารณภัย (ดู : 210) 9 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 133) 29 พ.ค. 2563
เกษตรอำเภอบ้านนาสารจะดำเนินการ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม (ดู : 228) 14 เม.ย. 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 107) 15 ม.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ตรวจสอบการรับเงินเบี้ยยังชีพว่าได้รับโอนเงินเข้าบัญชี ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือมีปัญหาใด ๆ ให้มาติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ (ดู : 274) 10 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 148) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (ดู : 39) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 64) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 31) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 30) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 38) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่องข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย (ดู : 57) 26 ธ.ค. 2562
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต (ดู : 36) 25 ธ.ค. 2562
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 38) 25 ธ.ค. 2562
เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 35) 25 ธ.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 97) 16 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 127) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 142) 3 ธ.ค. 2562
สำระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 156) 2 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 136) 2 ธ.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 161) 1 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 160) 30 ก.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 107) 3 ก.ย. 2562
เรื่องรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกและโรคเอดส์ (ดู : 159) 30 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 97) 19 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 98) 15 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 89) 3 ก.ค. 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ดู : 124) 3 ก.ค. 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) (ดู : 120) 2 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
   เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-348108 โทรสาร : 077-348108
E-mail Address : info@numpu.go.th หรือ saraban@numpu.go.th
   Copyright © 2019. www.numpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs