หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
Change Language Thai English
 
นายสนธยา  โปอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ. อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่๓) หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ดู : 8) 4 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ๓ (ดู : 17) 20 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 13) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ (ดู : 24) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 35) 25 มิ.ย. 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ (ดู : 28) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่๒) ตำบลน้ำพุ (ดู : 39) 5 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ (ดู : 29) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ ด้วยวิธีปนะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 26 พ.ค. 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ (ดู : 31) 25 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 32) 22 พ.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 21 พ.ค. 2563
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควนหมู่ที่ ๔ ตำบลน้้ำพุ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 20 พ.ค. 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ (ดู : 34) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง ถนนเอเชีย ๔๑ (ดู : 24) 19 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 (ตอน 2) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ (ดู : 35) 1 พ.ค. 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ (ดู : 29) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ (ดู : 27) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยหมาก - นามะพร้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ) (ดู : 25) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน ๒ สาย ถนนสายตาหวง หมู่ที่ ๒ และถนนสายพรุกง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ (ดู : 23) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปากอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 14 เม.ย. 2563
เปิดเผยราคากลาง (ดู : 46) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (ดู : 22) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 34) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 41) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดู : 31) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (ดู : 19) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำรวจ (ดู : 32) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 23) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 36) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายบนควน หมู่ที่ ๔ (ดู : 26) 11 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ ๓ (ดู : 27) 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า (ดู : 24) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 21) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ดู : 22) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง (ดู : 32) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 24) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (จำนวน ๓ รายการ) (ดู : 27) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (กระสอบทราย) (ดู : 25) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ดู : 27) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 28) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 29) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 25) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 27) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ดู : 25) 3 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหหนังสือพิมพ์ (ดู : 24) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ดู : 21) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (ดู : 23) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง (ดู : 26) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (ดู : 22) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 30) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 27) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 27) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 26) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ดู : 35) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 36) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 32) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 31) 11 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
   เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-348108 โทรสาร : 077-348108
   Copyright © 2019. www.numpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs