หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
Change Language Thai English
 
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  -
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติ อบต.
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การสร้างวัฒนธรรม
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การให้บริการ
  คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  คู่มือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  พ.ร.บ.การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 161) 2 ก.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเเก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ดู : 228) 28 มิ.ย. 2567
📢 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี 2567 (ดู : 221) 28 มิ.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 174) 21 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗ ตามแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดู : 10) 20 มิ.ย. 2567
ประสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 144) 20 มิ.ย. 2567
มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลแก่ผู้ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง “ ดีเด่น“ ซึ่งชำระภาษีเป็นรายแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ชำระภาษี (ดู : 133) 17 มิ.ย. 2567
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20/2567 (ดู : 30) 14 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพี่พั่ว-สมคิด โกละกะ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 7 มิ.ย. 2567
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2567 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 41) 5 มิ.ย. 2567
อำเภอได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตาม โดยผ่านเว็บไซต์ http://air4 thai.pcd.go.th/ และแอปพลิเคชั่น Air4Thai (ดู : 192) 23 เม.ย. 2567
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่าย เพื่อเข้ารับรางวัล (ดู : 196) 19 เม.ย. 2567
📣ข่าวประชาสัมพันธ์... ด้วยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัข ทั่วประเทศ โดยจะเข้ามาให้บริการในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 และวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนบ้านดอนทราย โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.30 น. ในวันดังกล่าว ณ จุดบริการ ซึ่งสุนัขที่เข้ารับบริการจะได้รับวัคซีนรวมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะสุนัขเท่านั้น (ดู : 194) 5 เม.ย. 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีขยายเวลาเปิดสถานบริการ ผ่านแฟลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง (Fraffy Fondue) เพื่อเป็นการป้องกันมิให้สถานบริการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ดู : 65) 5 เม.ย. 2567
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (ดู : 57) 4 เม.ย. 2567
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ การจัดการศึกษา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ปี, อนุบาล 1 อายุ 3 ปี , อนุบาล 2 อายุ 4 ปี ,อนุบาล 3 อายุ 5 ปี โดยจัดประสบการณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม- เมษายน ของทุกปีการศึกษา (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 43) 1 เม.ย. 2567
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (ดู : 82) 12 มี.ค. 2567
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ถ./๑/๑) (ดู : 83) 6 มี.ค. 2567
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อรับไถ่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดู : 188) 21 ก.พ. 2567
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 192) 13 ก.พ. 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือก สว. เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะพิจารณาเลือกตัวแทนกลุ่มอาชีพในการสมัคร (ดู : 191) 13 ก.พ. 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือก สว. เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะพิจารณาเลือกตัวแทนกลุ่มอาชีพในการสมัคร (ดู : 77) 13 ก.พ. 2567
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้รับแจ้งจากอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตือนภัยอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรี่ยไร ขอรับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมเชิดชู 3 สถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อขอสนับสนุนเงินจากประชาชน (ดู : 89) 5 ก.พ. 2567
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (ดู : 89) 5 ก.พ. 2567
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (ดู : 294) 19 ม.ค. 2567
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภดส.3) บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 316) 16 ม.ค. 2567
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภดส.3) ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 293) 16 ม.ค. 2567
เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ 'สุจริต โปร่งใส อำเภอบ้านนาสารใสสะอาด ๒๕๖๗ (ดู : 76) 10 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 82) 10 ม.ค. 2567
ประกาศผลการประเมินบุคคลและผลงานของพนักงานจ้างทั่วไปที่ขอรับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 76) 8 ม.ค. 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับงานโครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 76) 4 ม.ค. 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ SDG Online Survey (ดู : 74) 4 ม.ค. 2567
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อน (SDGs) ของกลุ่มคนพวกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 207) 27 พ.ย. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิศาสตร์สนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รายละเอียดปรากฏตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ (ดู : 218) 27 พ.ย. 2566
📢 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ (ดู : 240) 27 พ.ย. 2566
ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 101) 21 พ.ย. 2566
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 88) 10 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ (ดู : 131) 6 พ.ย. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33-34/2566 (ดู : 131) 3 พ.ย. 2566
ประกาศเกณฑ์น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 224) 1 พ.ย. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะทำงานในคณะกรรมการประกันสังคม (ดู : 121) 31 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One stop service) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 127) 30 ต.ค. 2566
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (ดู : 148) 25 ต.ค. 2566
ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับโทษและผลกระทบของยาเสพติดชนิดใหม่ (ดู : 143) 24 ต.ค. 2566
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 31) 21 ต.ค. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31-32/2566 ต.ค. 10, 2566 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 113) 10 ต.ค. 2566
กฎกระทรวงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา พ.ศ. 2566 กฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านครอบครัวและชุมชน 2) ด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 3) ด้านการศึกษา และ 4) ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ซึ่งมีสาระสำคัญ ที่ผู้เข้าฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอและติดต่อผ่านวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ กรณีฟื้นฟูผ่านครอบครัวและชุมชน ให้ศูนย์ฯ ซึ่งจะเป็นของรัฐหรือเอกชน ประเมินสภาพแวดล้อมในชุมชน ความสัมพันธ์ สถานะ ทางครอบครัว และหาแนวทางแก้ไขด้วยการวางแผนช่วยเหลือเฉพาะราย กรณีฟื้นฟูผ่านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (ดู : 105) 3 ต.ค. 2566
📣แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 107) 3 ต.ค. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย กลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 บทเพลง (ดู : 116) 18 ก.ย. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเงื่อนไขหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่1 ข้อ1.1.1 ตามประกาศ (ดู : 115) 8 ก.ย. 2566
ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 จะมีระบบตอบรับอัตโนมัติในการตอบปัญหาทางทะเบียนและบัตร โดยประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถเลือกกดหมายเลขตอบรับอัตโนมัติเพื่อรับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรได้ จำนวน 4 หมายเลข ดังนี้ หมายเลข 1 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร หมายเลข 2 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป หมายเลข 3 เป็นการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข 4 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ขอรับบริการต้องการจะติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของศูนย์ ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 ให้กดที่หมายเลข 0 โดยในแต่ละหมายเลข เมื่อผู้ขอรับบริการกดหมายเลขที่ต้องการจะรับฟังข้อมูลรายละเอียด จะมีการจำแนกประเภทของงานทะเบียนต่างๆ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลที่ผู้รับบริการทางระบบอัตโนมัติสามารถทราบรายละเอียด และนำไปเป็นแนวทางในการไปติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือหากผู้ขอรับบริการทางระบบอัตโนมัติไม่ต้องการกดเข้าไปฟังในข้อมูลรายละเอียดของหมายเลข 1 – 4 ผู้รับบริการต้องการจะสนทนากับเจ้าหน้าที่ให้เลือกกดหมายเลข 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการพร้อมคำแนะนำ จำนวน 5 ท่าน และในการรอสายเพื่อติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบว่าท่านอยู่ในลำดับการรอสายคิวที่เท่าใด และในการสนทนาระหว่างผู้ขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้ทุกสายตลอดการสนทนา ระบบตอบรับอัตโนมัติของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 เปิดให้บริการตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ขอรับบริการที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเวลาราชการ โดยไม่หยุดพักกลางวัน ที่มา เฟสบุ๊ค ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านนาสาร (ดู : 134) 5 ก.ย. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ การผูกพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 💸การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 💴ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน จำนวน 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566 ) รอบเดียว 💰600 บาท ภายในเดือนกันยายน 2566 แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ดังนั้นผู้สูงอายุตามรายชื่อแนบท้ายนี้ ที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เร่งผูกพร้อมเพย์ธนาคารบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้เสร็จ⏳ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 🏬สำหรับกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปผูกพร้อมเพย์ได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ดำเนินการยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น ที่สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน⏱วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เอกสารที่ใช้ประกอบดำเนินการตามภารกิจ ตามไฟล์แนบ (ดู : 142) 4 ก.ย. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 ส.ค. 31, 2566 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ (ดู : 122) 31 ส.ค. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-27/2566 ส.ค. 29, 2566 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 153) 29 ส.ค. 2566
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 17) 18 ส.ค. 2566
อบต.น้ำพุ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุง/แก้ไข ร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ดู : 147) 17 ก.ค. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4 )พ.ศ 2566 เพื่อถือปฏิบัติ (ดู : 136) 13 ก.ค. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22/2566 (ดู : 147) 12 ก.ค. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรมจิตอาสา 904 ด้วยศูนย์อำนายการใหญ่จิตอาพระราชทาน มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาพระราชทานภาค 4 เปิดอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 3/66 ระหว่าง วันที่ 1-17 กันยายน 2561 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ดู : 154) 7 ก.ค. 2566
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20/2566 ก.ค. 7, 2566 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 146) 7 ก.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
   เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-348108 โทรสาร : 077-348108
E-mail Address : info@numpu.go.th หรือ saraban@numpu.go.th
   Copyright © 2019. www.numpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs