หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
Change Language Thai English
 
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   เจตจำนงผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ
  ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญัติ อบต.
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  มาตฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การสร้างวัฒนธรรม
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 :: WWW.NUMPU.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง (ดู : 1)
ประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 5 บทความ (ดู : 3)
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 6)
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ครั้งที่ 1) เรื่อง ขอให้นายเชาว์ บุญกล่อม นำเช็คที่พ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันออกเช็คมาแก้ไข (ดู : 2)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 พ.ค. 12, 2566 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 4)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 พ.ค. 12, 2566 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ดู : 2)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านสาวมัญ-หัวสะพานห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 0)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 7)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิลเค็บ จำนวน ๑ คัน (ดู : 18)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลเค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 28)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำพุ จัดโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันพุธที่ 24/05/66 นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ฟังการบรรยายอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การอยู่ร่วมกันในสังคมผู้สูงอายุ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางอุง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มอบหมายให้นางสาวกานต์รวี ศิริทอง คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ นำคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำพุ จำนวน 48 ท่านเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุทั้ง 2 แห่ง ณ ห้องประชุมพระนาง อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มอบหมายให้นางสาวกานต์รวี ศิริทอง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ นำคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำพุ จำนวน 48 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้ 1. ศึกษาดูงานการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 2. ศึกษาดูงานการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ ชุมชนบ้านทุ่งโหลง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 1.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประปา) 1 อัตรา 2.คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (ดู : 187)
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 359)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 309)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : 434)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 443)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 365)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
พ่อท่านด้วน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ คลิ๊กที่นี่
 
    
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อีเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.น้ำพุ
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
   เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-348108 โทรสาร : 077-348108
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@numpu.go.th หรือ saraban@numpu.go.th
   Copyright © 2019. www.numpu.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs